Företagsplan för Obadja AB

Obadja AB är en strategisk och långsiktig ägare av industribolag, med årtionden av operativ erfarenhet av att driva tillverkande bolag utifrån ett LEAN-orienterat produktionstänkande.

Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva bolag eller produkter inom traditionella industriella verksamhetsområden och till dessa tillföra ett nytänkande och handlande för skapande av framtida vinster och affärsmöjligheter.

Kontinuerligt värdeskapande över tiden, som inom produktionen är baserat på LEAN-orienterat produktionstänkande, vilket exkluderar kortsiktiga affärer för att istället helt fokusera på långsiktighet.

Expansionen ska ske över tid genom att koncernbolagen är mera kostnadseffektiva än konkurrenterna, för att på så sätt få marknadens mest lojala och nöjda kunder genom hög kvalitet till rimliga priser.

Från vänster: Johan Theorell, Kjell-Roger Holmström (Obadja AB), Per-Anders Eliasson (CFO Obadja-koncernen), Filip Redéen (VD Rehobot AB)
Från vänster: Johan Theorell, Kjell-Roger Holmström (Obadja AB), Per-Anders Eliasson (CFO Obadja-koncernen), Filip Redéen (VD Rehobot AB)

Mål

Obadja ska efterstäva en 10 % nettomarginal över en konjunkturcykel. Bolaget eftersträvar en kontinuerlig tillväxt med ökad lönsamhet på företagsmarknaden, som etablerar Obadja som en långsiktig, erkänd entreprenör och aktiv ägare i de företag som förvärvats.

Obadja upprättade år 2018 ett mål om att öka koncernens omsättning från 100 MSEK år 2018 till 1000 MSEK år 2028. Expansionen ska komma från organisk tillväxt och strategiska förvärv. Omsättningsökningen bygger på en strategisk plan som kräver fokus och uthållighet, och inga snabba klipp.

Strategier

Genom god marknadskännedom ska Obadja kunna se potentialer i företag och produkter som inte andra kan tillgodose på samma sätt, gärna genom att förvärva perifera verksamheter hos i första hand betydligt större koncerner.

Lönsamheten ska även säkerställas genom en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet med tydliga kvalitetsmål.

Vision

För Obadja är förmågan att kunna stödja kristen evangelisk mission en viktig drivkraft och ytterst anledningen till varför vi vill nå uppsatta ekonomiska mål. En annan är att ge aktieägarna en god och långsiktig avkastning.

Värderingar

Med en gemensam vision och gemensamma värderingar kan alla delar inom Obadja-koncernen bidra till att företagets mål uppnås. Detta bygger på följande principer: Värderingarna bygger på följande principer: Först och främst en klassisk kristen etik och moral, därefter följer: Flexibilitet, Prestigelöshet, Kostnadsmedvetenhet och Hög integritet.